Tuesday, January 17, 2017

12-nji Fewralda Geçiriljek Türkmenistanyň Prezidenti Wezipesine Saýlawlara Dalaşgärleri Bellige Almak Tamamlandy

Türkmenistan_HDP-synyň jaýi
TÜRKMEN HABAR GULLYGY: 17-nji ýanwarda saýlawlaryň öňýanyndaky möwsümiň nobatdaky möhüm tapgyry—Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleri bellige almak tamamlandy. 12-nji fewralda döwlet Baştutany wezipesine geçiriljek saýlawlara dalaşgärleriň 9-sy resmi taýdan bellige alyndy.
Olaryň hatarynda Demokratik partiýadan—Türkmenistanyň häzirki Prezidenti G.M.Berdimuhamedow; Senagatçylar we telekeçiler partiýasyndan — “Rysgal” paýdarlar - täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy B.Atalyýew; Agrar partiýadan—Agrar partiýanyň Mary welaýat komitetiniň başlygy D.Orazow bar.

Monday, December 26, 2016

Toronto Azerbayjan TV programasynda orän öñat işlenen klipleriñ biri - Aýdymçy - Zorufçi


************
Yaqub Zurufchu Yeni Klip 2017 (Faridem)
مشهور یاقوپ ظروفچی نینگ تورنتودا طاییارلانان تأزه کلیپی - تورنتو 

Sunday, December 25, 2016

2017-nji yyl Gutlagy-Happy New Year - تبریکات سال نو میلادی– میلادی تأزه یئل قوتلاغی - ۲۰۱۷

Ashgabat
۲۰۱۷-نجی میلادی تأزه یئل بایرامی همأنگیزه قوتلی بولسئن!
2017-nji TAZE ÝYLY BAÝRAMY GUTLY BOLSYN!
С НАСТУПАЮЩИМ 2017 НОВЫ ГОДОМ!
HAPPY NEW YEAR 2017!
***************
یتیپ گلیأن ۲۰۱۷-نجی تأزه یئل بایرامئنی همأنگیزه قوتلاماق بیلن، سیزه و ایچری ماشغالا اوجاغئنگئزا جان ساغلئق و آغزئ بیرلیک هم آلئپ باریان مقصاتلی ایشلرینگیزده اوستونلیک آرزو ادیأریس!ه

Ýetip gel‎‎ýän 2017-nji täze ýyl baýramyny hemmäňize gutlamak bilen, size we içeri-maşgala ojagyňyza jan saglyk we alyp barýan maksatlaryňyzda üstünlik arzuw edýäris!

فرا رسیدن سال نو میلادی ۲۰۱۷ را ضمن تبریک، به شما و کانون گرم خانواده تان، آرزوی سلامتی و اتّحاد، همچنین در فعالیتهای روزمره تان پیروزی آرزومندیم.

Во время 2017 прибытия Новогоднее поздравление к Вам и Вашему любящей семье, крепкого здоровья и единства, а также в своей повседневной деятельности, что мы желаем вам всяческих успехов.

أثناء وصول ۲۰۱۷ من تحية العام الجديد لك ولعائلتك المحبة، والصحة الجيدة والوحدة، وكذلك في الأنشطة اليومية الخاصة بك أننا قادرون على الفوز
During the 2017 arrival of the New Year greeting to you and your loving family, good health and unity, as well as in your daily activities that we wish you can to win.
Hojanepes 2017 - خوجه نفس ۲۰۱۷

Tuesday, December 20, 2016

Russiýanyň Türkiýedäki ilçisi öldürildi

Andrey Karlow
Ankara - Azatlyk Radiosy:
Gyrgyz ilçisi: Biz Karlowyň ýanyndadyk - Türkiýäniň we Orsýetiň resmileri Orsýetiň Türkiýedäki ilçisi Andreý Karlowyň 19-njy dekabrda Ankarada surat sergisinde atylyp öldürilmegi bilen bagly hadysany derňemegini dowam etdirýärler.
Orsýetiň derňewçiler topary 20-nji dekabrda Ankara bardy. Türkiýäniň resmileri Karlowy atyp öldüren polisiýa ofiseri Mewlut Mertiň ençeme garyndaşyny tussag edendigini mälim etdi.
Media maglumatlaryna görä, Orsýetiň ilçisi Karlow Ankarada Modern sungat merkezinde “Orsýet türkleriň gözi”bilen atly fotoserginiň açylyş dabarasynda çykyş eden wagtynda ot açan hüjümçi arapça: "Biz Muhammet pygambere jihäde amal etmäge söz berendiris. Allahu ekber! Bu Aleppo üçin jogapdyr. Bu Siriýa üçin jogapdyr. Bu Aleppo üçin jogapdyr. Bu Siriýa üçin jogapdyr" diýip gygyrypdyr. Ol soňra türkçe: "Siz biziň ýerlerimizde eden ähli işleriňiz üçin jogap berersiňiz. Biz howply ýagdaýda ýaşasak, siz hem howp astynda bolarsyňyz. Gidiň, öz ýerleriňizde boluň. Bu ýerden diňe meniň jesedim çykar" diýip gygyrypdyr.
Hüjümiň netijesinde ýene üç adamyň ýaralanandygy, hüjümçiniň atylyp öldürilendigi habar berildi.
Orsýetiň Türkiýedäki ilçisi Andreý Karlow (sagda), Gyrgyzystanyň
Türkiýedäki ilçisi Ibragim Žunusow (çepden ikinji), Ankara, 19-njy dekabr, 2016

Orsýetiň Daşary işler ministrligi bu hüjüme “terrorçylyk akty” hökmünde seredýändigini mälim etdi.
Azatlyk Radiosy Ankaradaky bu hüjümiň şaýady bolan Gyrgyzystanyň Türkiýedäki ilçisi Ibragim Žunusow bilen söhbetdeş bolup, ýagdaýyň jikme-jikleri barada gürrüň bermegi sorady.
Ibragim Žunusow: Men, Özbegistanyň ilçisi we jenap Karlow üç bolup gepleşip durduk. Karlowa söz berdiler, biz tribunanyň golaýynda durduk. Biziň ýanymyzda bir ýigit ýördi. Men ol howpsuzlyk gullugyndandyr öýtdüm. Emma Karlowyň çykyş edip başlanyna iki minut geçmänkä ot açyldy. Ok atan adam “Allahu ekber” diýip gygyrdy we hemmä aşak garap, ýerde ýatmagy buýurdy. Kimdir biri gygyrypdy, kimsi ýere ýatmaga çagyrypdy. Biz golaýda, ilçiden üç-dört metr aralykdadyk. Biziň ählimiz ýere ýatdyk. Adamlar iki ýana ylgap başladylar, hüjümçi, bolsa biziň gymyldaman ýatmagymyzy talap edip gygyrdy. Soň ýene ok atyşyk başlandy. Biz daşary çykyp ýetişdik, bizden soň adamlary jaýyň daşyna goýbermediler.
Azatlyk Radiosy: Ejir çekenleriň arasynda gyrgyzystanlylar barmy? Ibragim Žunusow: Ýok. Biz ol ýere diňe sürüji bilen barypdyk. Esasan, ol ýerde Orsýetiň ilçihanasynyň myhmanlary we Türkiýäniň raýatlary bardy. 150-den gowrak adam. Olaryň ählisi jaýdan çykyp ýetişmedi. Hüjümçi hemmäniň gymyldaman ýatmagyny talap etdi. Kimdir biri aýagyma urdy, menem ýere ýykyldym, emma soň hüjümçiniň ok-därisiniň gutarandygyny görüp, binanyň daşyna çykmak kararyna geldim.

Monday, December 19, 2016

“Ana Varlıq” Dergisi Haqqında Açıqlama

Ana Varliq
Facebook "Varlıq Dergisi - وارلیق درگیسی"- Dr. M.Riza Heýet:
“Ana Varlıq” adı ile yéni çıxmağa başlayan derginin yayınlandığına dair xeber facebook’da paylaşılınca, bir çox insan téléfon veya mesaj yoluyla bu derginin “Varlıq” dergisiyle bağlantısı olub olmadığını soruşmuş ve bu durumun terefimden açıqlığa qovuşmasını istemişdir. Be’zi dostlarımız ise “Varlıq” dergisinin yéni sayısı zenn éderek xeberi beyenmiş veya paylaşmış, durumun normal olmadığını anlayınca da beyenisini géri çekmişdir.
Ayrıca aldığımız duyuma göre, dergini çıxaranlar yalan söylemek yoluyla “Varlıq” ve “Ana Varlıq” dergilerinin birbiriyle uyumlu bir şekilde çıxdığını, bu qonuda menimle anlaşıldığını ifade éderek, be’zi deyerli yazarlarımızdan meqale istemiş ve onlar da “Ana Varlıq” adlı derginin “Varlıq” dergisinin rizayeti ile çıxdığını düşünerek, meqalelerinin yayınlanmasına izin vérmişler.

Monday, November 28, 2016

Tebriz Araştırmaları Enstitüsü’nün İsveç’te Konferansı Gerçekleşecektir

TAE
ANKARA - 26 Kasım 2016 tarihinde merkezi Ankara’da bulunan Tebriz Araştırmaları Enstitüsü’nün “İran Geleceğinde Siyasi Plüralizm ve Milletlerin Rolünün Değerlendirilmesi” adlı konferans, İsveç’in Stockholm şehrinde gerçekleştirilecektir.
İran’ın tüm etnik gruplarını kapsayan gazeteci, araştırmacı ve medya mensuplarının konuşmacı olarak katıldığı bu konferans, dört oturumda yapılarak İran’daki mevcut durum ve geleceğe dair çeşitli senaryoları değerlendirilecektir.
Konferansa konuşmacı olarak davet edilen şahıslar, uzun süre İran ve Azerbaycan merkezli sivil toplum kuruluşlarında, gazetelerde ve medya gruplarında çalışmış şahıslardır ve bazı konuşmacıların İran kamuoyunu demokratik değerler yönünde aydınlatma kapsamında uluslararası ödülleri de bulunmaktadır.

Friday, November 25, 2016

İran'daki milliyetlerin durumu uluslararası konferansta tartışılacak

AA
İran toplumunun çok sayıda etnik ve mezhepsel gruptan oluşan yapısı, siyasal katılımı ve çoğulculuğu konuları, İsveç'te düzenlenecek bir uluslararası konferansta ele alınacak. 
İran toplumunun çok sayıda etnik ve mezhepsel gruptan oluşan yapısı, siyasal katılımı ve çoğulculuğu konuları, İsveç'te düzenlenecek bir uluslararası konferansta ele alınacak.
Tebriz Araştırmaları Enstitüsü'nün (TAE) İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenleyeceği konferans, "İran'daki Milliyetlerin Siyasi Çoğulculuğu ve Katılımının Geleceği" adı altında gerçekleşecek.
ANKARA- İran'daki milliyetlerin durumu uluslararası konferans

İranlı gazeteci, araştırmacı ve medya mensuplarını konuşmacı olarak katılacağı konferans yarın başlayacak ve iki gün sürecek.

Wednesday, October 26, 2016

HB Media Groupun "MEDIA" fa'aliətləri!

Az Star TV Prog-Toronto
TORONTO - HB Media Group: HB(Heydar baba) Media Group 2009 cu ilin Dekabr ayindan ayliq olaraq “Heydarbaba Gazeti”ni neşr etməyə başlayib. Qazet hər ayin ilk Cume günü 5000 tirajla Toronto, Richmond Hill, Mississauga,Thornhill, Scarborough və s. şəhərlərində pulsuz olaraq iş mərkəzlərində yayinlandi.
 Bir il yarim fəaliyyətdən sonra 2011'de Kanadanin "National Ethnic Press and Media Council of Canada" nin rəsmi uzvu olaraq Azərbaycana daha bir uğur gazandirmaği bacardiq. Beləlikə Mediamiz Dünyanin butun  ölkələrinə Vizasiz səfər etmə və çalisma izninə sahib oldu.
 Fealiyyətlərimizin davami olaraq Azərbaycan Mədəniyətini Dünya miqyasinda tanitmaq üçün Kanadanin yerli TV kanalinda heftede 3 kes yarim saat yayin haqqi alaraq 2 il(2011-2013) HB(Heydar Baba) TV adi altinda  verişlərimiz yayinlandi. Bu muddətdə 6 özəl qezət: Azerbaycan Respubikasi və Xocali soyqirimi ilə elaqadar "Azərbaycan Star" adi altinda gazet və Qaradagda olan zelzeleylə baqli qezetler çap etdik.
Canli Yayin
HB Media Group olaraq Medəniyətimizi qurbətdə tanitmak ve yaşatmaq amaci ilə 15 yaxin muxtelif mərasimlər(Festival,Anma Törəni,Konsetrlər və Azerbaycan gecələri) təşkil etdik.

Friday, October 14, 2016

Ýewropa Türkmen Kultur Ojagynyň Bildiriş - یوروپا تورکمن کولتور اوجاغی نئنگ بیلدیریشی

Türkmen Kultur Ojagy-Koln
Hormatly ildeşler,
1996-njy ýylyň 2-nji Nowemberi Türkmen Kultur Ojagynyň guralan günüdir. Biz bu şanly wakanyň mübärek ýyldönümi günlerinde ojagymyzyň döredilmeginiň 20 ýyllygyny dabaraly belläp geçmegi göz öňüne aldyk.
Bu baýramda kultur ojagynyň 20 ýyllyk geçmiş ýoluna gysga bir serediljekdir. Şunuň bilen baglylykda Sizden eliňizde bolan ojaga degişli gyzykly materiallardan (surat, wideo wşm.) bize bir nusgasyny iberip, ýardam etmegiňizi haýyş edýäris.
Toý meýlisimiz Siziň kultur ojagy bilen baglanyşykly pikirleriňiz, ýatlamalaryňyz we ündewleriňiz bilen etjek çykyşlaryňyza açykdyr.
Toýa geljek ýoluňyza garaşýarys!
Duşuşygymyzyň:
Ýeri: Allerweltshaus, Körner Str. 77, 50823 Köln
Zamany: Ýekşenbe, 13.11.2016, sagat: 11:00- 15:00
Hormat bilen:
Türkmen Kultur Ojagy Müdiriýet topary Köln, 25.09.2016

***

حورماتلی ایلدشلر!
1996 – نجی نوامبری توٚرکمن کولتور اوجاغی نئنگ غورولان گوٚنی دیر. بیز بو شانلی واقانئنگ موٚبأرک یئل دؤنوٚمی گوٚنلرینده اوجاغی مئزئنگ دؤره دیلمه گی نینگ 20 یئللئغئنی دابارالی بللأپ گچمگی گؤزاؤنگوٚنه آلدئق.
بو بایرام – دا، کولتور اوجاغی نئنگ 20 یئل لئق گچمیش یولونا غئسغا بیر سرادیلجک دیر. شونونگ بیلن باغلی لئقدا سیزدن الینگیزده بولان اوجاغا دگیشلی غئزئقلی ماتریال لاردان (صورات، ویدئو و ش.م.) بیزه بیر نوسخاسئنی اییبریپ، یاردام اتمگینگیزی خوایئش ادیأریس.
توی – میلسیمیز سیزینگ کولتور اوجاغی بیلن باغلانشئقلی پیکیرلرینگیز، یادلامالارئنگئز و اوٚندؤولرینگیز بیلن اتجک چئقئشلارئنگئزا آچئق دئر.
تویا گلجک یولونگئزا غاراشیارئس!
دوشوشئغئمئز:
یری: آللئ ولت شائوز، کؤرنر ستریت، 77، 50823 کؤلن
زامانی: یکشنبه، 13-11-2016، ساغات: 11:00 –15:00
حورمات بیلن:
توٚرکمن کولتور اوجاغی موٚدیریّت توپاری: کؤلن، 25.09.2016
اااا

Saturday, October 01, 2016

Dostum we klasdaşym Abdylla Ýomudynyn dünýäden gitmegine gynanç bildirýäris!Bu ölmek, direlmek galypdyr öňden, 
Peder bize miras goýmuş bu derdi.
***
Örän gynanç bilen Klasdaşym hem gadyrdan dostum Abdylla ÝOMUDY- nyň dünýäden gitmegine gynanç bildirip, galanlaryna sabyr-kuwat diläp, merhumyň ýatan ýeri ýagty we ýady hemişelik hemra bolsyn!
Hojanepes Webneşir